Naudojimosi sąlygos
`

1. Bendrosios nuostatos

Šių naudojimosi sąlygų (toliau vadinama – “Naudojimosi Sąlygos”) nuostatos taikomos šiam UAB „Dialogus“, kurios buveinės adresas Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius, Lietuva, ir kuriai Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre suteiktas juridinio asmens kodas 302421346 (toliau vadinama – Dialogus), interneto tinklalapiui ir kitiems UAB „Dialogus“ tinklalapiams, esantiems „dialogus.lt“ adresu.

Naudodamiesi Dialogus tinklalapiu ar per jį teikiamomis paslaugomis, Jūs sutinkate būti susaistytas šių Naudojimosi Sąlygų. Tuo atveju, jei yra bet koks prieštaravimas tarp konkrečių paslaugų sąlygų ir šių Naudojimosi Sąlygų, pirmenybė teikiama tokių paslaugų sąlygoms.

2. Naudojimosi interneto tinklalapiu apribojimai

Dialogus tinklalapyje esanti informacija yra paimta iš šaltinių, kuriuos Dialogus laiko patikimais. Dialogus ar tretieji asmenys neduoda nei aiškiai išreikštų, nei numanomų garantijų ar patvirtinimų, jog informacija, pateikiama šiame arba per šį tinklalapį, yra tiksli, išsami ar atnaujinta. Informacija, esanti tinklalapyje, gali būti pakeista arba pašalinta iš jo be išankstinio įspėjimo. Dialogus neteikia patvirtinimų ar garantijų, kad šis tinklalapis ir/ar interneto paslaugos, teikiamos per tinklalapį, funkcionuoja be klaidų ar pertrūkių.

Šios svetainės ir viso jame esančio turinio negalima kopijuoti, perdaryti, pakartotinai publikuoti, persiųsti, platinti skelbti ar naudoti kuriant išvestinius darbus be raštiško Dialogus sutikimo.

Šioje svetainėje pateikto turinio negalima skelbti jokioje kitoje svetainėje ar informacijos perdavimo priemonėje.

3. Atsakomybės apribojimas

Dialogus ar tretieji asmenys neteikia jokių garantijų dėl šio tinklalapio ar jo turinio. Dialogus nepriima atsakomybės naujinti šią svetainę ir neatsako už pateiktos informacijos naujumą ir išsamumą. Todėl prieš priimdami bet kokį su šios svetainės paslaugomis susijusį sprendimą, visos publikuojamos informacijos tikslumą ir išsamumą turite patvirtinti patys.

Dialogus neatsako už jokias išlaidas, žalą ar nuostolius (tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius, atsitiktinius, atsirandančius kaip pasekmė, baudinius ar pavyzdinius nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant, finansiniais nuostoliais ir negautu pelnu), atsirandančius bet kuriuo būdu iš naudojimosi tinklalapiu, net ir tuo atveju, jei Dialogus žinojo apie tinklalapio ar jo turinio trūkumus.

4. Autorių teisės ir prekių ženklai

Viso tinklalapio turinio ar jos dalies publikavimas, atgaminimas, perleidimas ar saugojimas yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai savininkas, autorių teisių ar kitų nematerialinių teisių turėtojas suteikia leidimą tokiam veiksmui. Draudimas netaikomas saugojimui kompiuteryje ar spausdinimui, jei tai daroma išskirtinai tik asmeniniam naudojimui. Turinys gali būti cituojamas, laikantis galiojančių autorių teises reglamentuojančių įstatymų. Kai turinys cituojamas, privalo būti nurodomas šaltinis. Tinklalapyje esantys logotipai negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo.

5. Nuorodos

Kai Dialogus pateikia tekstines nuorodas į trečiųjų asmenų tinklalapius, tokios nuorodos nėra Dialogus patvirtinimas dėl jokių  produktų ar paslaugų, teikiamų tokiuose tinklalapiuose arba per juos. Tokių nuorodų naudojimas yra išskirtinai Jūsų rizika ir Dialogus neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinklalapių turinį, naudojimą ar pasiekiamumą. Dialogus netikrino tokių tinklalapių turinio teisingumo, tikslumo, pagrįstumo, patikimumo ar išsamumo.

Visos nuorodos į Dialogus tinklalapį turi būti raštiškai patvirtintos, išskyrus tuos atvejus, kai Dialogus sutinka, kad tos nuorodos yra suaktyvintos nuorodos ir puslapiai neatlieka šių veiksmų: aplink šios svetainės puslapius nekuria rėmų ir nenaudoja kitų technikų šios svetainės turinio vizualiniai pateikčiai ar išvaizdai keist; nenurodo neteisingų ryšių su Dialogus; neteigia, kad Dialogus pritaria ar palaiko juos, jų svetainę ar jų siūlomas paslaugas ar produktus; ir nesukuria neteisingo ir klaidinančio įspūdžio apie Dialogus ir niekaip kitaip nekenkia gerai reputacijai, siejamai su Dialogus pavadinimu. Kad Jums būtų leista pateikti į šią svetainę nukreipiančią nuorodą, turite sutikti, kad Dialogus gali bet kada savo nuožiūra panaikinti leidimą pateikti į šią svetainę nukreipiančią nuorodą. Jūs taip pat turite sutikti, kad tokiu atveju turėsite nedelsdami pašalinti visas į šią svetainę nukreipiančias nuorodas ir nebenaudoti Dialogus ženklo.

Visos į šią svetainę nukreipiančios nuorodos turi būti atidaromos atskirame lange ir negali būti pateikiami susiejant juos su bet kurio kito tinklalapio prekės ženklu ar logotipu, jeigu su Dialogus raštu nėra susitarta kitaip.

6. Taikoma teisė ir jurisdikcija

Šiam tinklalapiui ir jo Naudojimosi Sąlygoms taikoma bei jie yra aiškinami pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visi ginčai, kylantys ar susiję su šiomis Naudojimosi Sąlygomis, priklauso išskirtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

© UAB „Dialogus“. Naudojimosi Sąlygos